Sunday, October 4, 2015

تنهایی


تنهایی
سال هاست منتظر آمدن روزهای بهترم...
 ولی نمی دانم چرا هنوز پایان روزهای بد نرسیده ام...

No comments:

Post a Comment